Plan lekcji

Na skróty

Egzamin zawodowy 2023

Informacja o egzaminie  zawodowym na sesję letnią 2023

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z:

1. Części pisemnej egzaminu trwającej 60 minut
- polega na rozwiązaniu testu pisemnego i przeprowadzany jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego – tj. przy komputerze:
a) test składający się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z
których tylko jedna jest poprawna.
- aby zdać egzamin należy uzyskać co najmniej 50% pkt możliwych do uzyskania

2. Część praktyczna egzaminu trwa 120, 150 lub 180 minut i polega na wykonaniu zadania praktycznego, może być przeprowadzana według modelu:
a) w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa: MEC.05, MOT.05,
b) wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, wykonane z wykorzystaniem komputera: ELM.03, ELM.06,
c) d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja: MOT.06, TLO.03,
d) dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja wykonana z wykorzystaniem komputera: MEC.09.

Podczas części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający otrzymuje pakiet egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:
- ARKUSZ EGZAMINACYJNY - broszura zawierająca instrukcję dla zdającego, zadanie egzaminacyjne z dokumentacją do jego wykonania.
- KARTA OCENY
oraz materiały potrzebne do wykonania zadania egzaminacyjnego.

- aby zdać egzamin należy uzyskać co najmniej 75% pkt możliwych do uzyskania

Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami są zamieszczone w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, dostępnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl ) – egzamin zawodowy Formuła 2019

 

Na wszystkie egzaminy należy zgłosić się 30 min wcześniej z dowodem osobistym, czarnym długopisem oraz przyborami, które będą zamieszczane na stronie oke.krakow.pl – komunikaty i w gablocie szkoły, kilka tygodni przed egzaminem.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplom wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Warunkiem uzyskania dyplomu jest posiadanie:

1. świadectwa potwierdzającego wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,
2. oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Egzaminy, które należy zdać aby uzyskać dyplom – podstawa progr. z 2019r.

I. Technik mechanik:
MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających.
MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

II. Technik pojazdów samochodowych:
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

III. Technik mechatronik:
ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

IV. Technik robotyk:

ELM.07 Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki.
ELM.08 Eksploatacja i programowanie systemów robotyki.

V. Technik mechanik lotniczy:
TLO.03 Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych.

VI. Mechanik pojazdów samochodowych:
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

 

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017 to:

- inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
- obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,
- część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu,
- jawność zadań w części praktycznej egzaminu we wskazanych kwalifikacjach.

 

Komunikat dyrektora CKE z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2023 LATO

 

pdf ikona  Formuła 2017 
pdf ikona Formuła 2019

 

Komunikat dyrektora CKE z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji 2023 LATO

 

 pdf ikona  Formuła 2012 oraz 2017
 pdf ikona  Formuła 2019

 

TERMINY EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH - SESJA LETNIA 2023

 

pdf ikona  CZĘŚĆ PISEMNA PP 2019
pdf ikona CZĘŚĆ PRAKTYCZNA PP 2017 PP 2019

 

   
 pdf ikona  Komunikat w sprawie harmonogramu przepr. egzaminu zaw. w 2023r.
 pdf ikona  Komunikat w sprawie zadań jawnych w roku 2023
   
pdf ikona Egzaminy zawodowe w ZSM

 

Ważne linki:

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023
www.oke.krakow.pl → egzamin zawodowy
www.cke.gov.pl  → egzamin zawodowy→ Formuła 2019r. → harmonogram, komunikaty →Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023r.

 

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch