Plan lekcji

Na skróty

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla strony internetowej www.zsm.krosno.pl

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  https://zsm.krosno.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie https://zsm.krosno.pl/ .

Daty publikacji i aktualizacji 

  1. Data publikacji strony internetowej – 19. 08. 2017r. 
  2. Strona aktualizowana jest na bieżąco (ostatnia aktualizacja 7.12.2020 r).

Status pod względem zgodności z ustawą 

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie .pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020.12.22
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny dzwoniąc na numer 134321561 lub emailowi Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pod adresem  https://zsm.krosno.pl/index.php/kontakt/formularz-kontaktowy.html dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej. 

Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury odwoławczej 

  1. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/pl 

Dostępność architektoniczna

1. Dostępność wejścia do budynku.

Dla klientów zespołu szkół dostępne jest wejście główne od ul. Tysiąclecia. Osoby z problemami motorycznymi oraz osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także osoby z wózkami dziecięcymi mają możliwość skorzystania z podjazdu dla niepełnosprawnych. Drugie wejście do budynku znajduje się od strony zachodniej budynku (budynek A), jest ono również dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W celu przywołania pracownika można nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 134321561.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Na parterze budynku znajduje się sekretariat szkoły. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie. Na wyższe kondygnacje budynku prowadzą schody, budynek nie jest wyposażony w windę. Na parterze budynku przy wejściu głównym znajduje się tablica informacyjna dla klientów zespołu szkół.

3. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed budynkiem wydzielono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

5. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego na miejscu. 

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch