Plan lekcji

Na skróty

Klauzula informacyjna dla pracowników

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 RODO
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy oraz pracowników Zespołu Szkół Mechanicznych w KrośnieZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkól Mechanicznych z siedzibą przy ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest pan Łukasz Kunicki. Kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3. W odniesieniu do kandydatów do pracy podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda kandydata na przetwarzanie danych zawartych w przekazanej dokumentacji stanowiąca jej obligatoryjną część. W przypadku gdy proces rekrutacji nie zakończy się zatrudnieniem, dokumentacja przekazana w postępowaniu jest usuwana niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe pracownika przetwarzane są na zasadach poniższych.
4. Państwa dane są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy, prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacji oraz przekazywania informacji o zwolnieniach, prowadzenia rozliczeń z pracownikami i realizacji innych świadczeń pracowniczych, naliczania potrąceń, obliczania składek ZUS, przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 221 § 1 i 2 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz., 1082 ze zm.), art. 1, 6 oraz 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423), art. 8 ust. 1a ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. 2022 poz. 923),
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody.
5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
6. Akta pracownicze, zgodnie z art. 94 pkt 9b Kodeksu pracy, przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym stosunek pracy rozwiązał się lub wygasł.
7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym - są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością nawiązania stosunku pracy.

 

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch