Plan lekcji

Na skróty

Egzaminy zawodowe 2024

Informacja o egzaminie zawodowym na sesję zimową 2024

 

1. Egzamin zawodowy składa się:
a. z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego,
b. z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego.

2. Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu. Elektroniczny system przeprowadzania egzaminu
zawodowego udostępnia szkole, placówce lub centrum, pracodawcy lub podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

3. Część praktyczna egzaminu trwa 120, 150, 180, 210 lub 240 minut. Czas trwania egzaminu z danej kwalifikacji jest określony w Informatorze o egzaminie zawodowym dla zawodu, w którym
wyodrębniono kwalifikację.

4. Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu:
• w - gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,
• wk - gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, wykonane z wykorzystaniem komputera,
• d - gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,
• dk - gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja wykonana z wykorzystaniem komputera.

Podczas części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający otrzymuje pakiet egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:
- ARKUSZ EGZAMINACYJNY - broszura zawierająca instrukcję dla zdającego, zadanie egzaminacyjne z dokumentacją do jego wykonania.
- KARTA OCENY oraz materiały potrzebne do wykonania zadania egzaminacyjnego.

- aby zdać egzamin należy uzyskać co najmniej 75% pkt możliwych do uzyskania

 Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami są zamieszczone w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, dostępnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl ) – egzamin zawodowy Formuła 2019

 Na wszystkie egzaminy należy zgłosić się 30 min wcześniej z dowodem osobistym, czarnym długopisem oraz przyborami, które będą zamieszczane na stronie oke.krakow.pl – komunikaty i w gablocie szkoły, kilka tygodni przed egzaminem.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplom wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Warunkiem uzyskania dyplomu jest posiadanie:
1. świadectwa potwierdzającego wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,
2. oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Egzaminy, które należy zdać aby uzyskać dyplom – podstawa progr. z 2019r.

I. Technik mechanik:
MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających.
MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

II. Technik pojazdów samochodowych:
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

III. Technik mechatronik:
ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

IV. Technik robotyk:
ELM.07 Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki.
ELM.08 Eksploatacja i programowanie systemów robotyki.

V. Technik mechanik lotniczy:
TLO.03 Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych.

VI. Mechanik pojazdów samochodowych:
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017 to:
- inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
- obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,
- część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu,
- jawność zadań w części praktycznej egzaminu we wskazanych kwalifikacjach.

 

pdf ikona Deklaracja na egzamin zawodowy 
pdf ikona  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku 2024
pdf ikona  Komunikat w sprawie zadań jawnych w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2024 roku

 

Ważne linki:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.2204_PP2019_Informacja%20_o_EZ%20-18%20VIII2023.pdf 
www.oke.krakow.pl → egzamin zawodowy
www.cke.gov.pl → egzamin zawodowy→ Formuła 2019r

 

PARTNERZY
  GO PGNiG Technologie poziom RGB   43   lotams   logo1
 
              Eba logo

 DANE KONTAKTOWE                          

 

Zespół Szkół Mechanicznych 
im. Stanisława Staszica w Krośnie
ul. Tysiąclecia 5 
38-400 Krosno 
e-mail: zsm@mkrosno.pl    
       PANS   logo A M           
     pwsz ch